เงื่อนไขและรายละเอียดการแลกเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

  1.ทางร้านมีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า พร้อมรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน ในกรณีดังนี้
       1.1 ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงรุ่น / สี / ขนาด ตามรายการที่สั่งซื้อ
       1.2 สินค้ามีตำหนิหนักในส่วนของหนังและอะไหล่ เช่น ซิป กระดุมแม่เหล็ก ซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน หรือความสวยงามโดยรวมของสินค้า โดยสินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนได้นั้นต้องเป็นสินค้าที่ซื้อขายในราคาเต็ม ไม่ใช่สินค้าลดราคาหรือสินค้าร่วมโปรโมชั่นใดใด
   
  2. สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพตามที่ทางร้านจัดส่งไป ดังนี้
       2.1 สินค้ายังไม่ผ่านการใช้งาน
       2.2 สินค้าส่งกลับมาพร้อมอุปกรณ์
       2.3 สินค้าส่งกลับมาในกล่องพัสดุกล่องเดิมที่ทางร้านส่งไป
       2.4 สินค้าต้องส่งมาพร้อมกับ “ใบส่งคืนสินค้า” ที่ผ่านการกรอกข้อมูลครบถ้วน
   
  3. ผู้ซื้อต้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า และส่งคืนสินค้าภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ วันลงนามรับสินค้า
   
  4. กรุณาติดต่อทางร้านผ่าน Line: @kwanmaniescloset ก่อนส่งคืนสินค้าและแจ้งรหัสพัสดุ (Tracking number) ให้ทางร้านทราบหลังจัดส่ง
   
  5. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบแล้ว จะดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายและจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 3 วันทำการ
   
  6. หากสินค้าที่คืนมาตรงตามเงื่อนไขข้อ 1-6 ข้างต้น ทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน โดยผู้ซื้อสำรองค่าส่งไปก่อน และทางร้านจะโอนเฉพาะค่าส่งคืนให้ผู้ซื้อสูงสุดไม่เกิน 80 บาทต่อพัสดุ ไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ซื้อระบุมาในใบส่งคืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการหลังทางร้านตรวจสอบสินค้าคืน
   
  7. การเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อจะได้รับใบใหม่ที่เป็นรุ่น / สี / ขนาด ตามที่ผู้ซื้อทำรายการสั่งซื้อไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่น / สี / ขนาดของสินค้า และไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ หากในกรณีที่สินค้าแบบนั้น ๆ หมดสต๊อกแล้ว ทางร้านจะให้ผู้ซื้อพิจารณาเปลี่ยนสินค้าเป็นสีอื่นในแบบเดียวกัน โดยการตัดสินใจของทางร้านถือเป็นที่สิ้นสุด
   
  8. กรณีสินค้าอยู่นอกระยะเวลาประกันแล้วและสินค้าเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ผู้ซื้อสามารถติดต่อทางร้านเรื่องการส่งซ่อมได้ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าจัดส่งเอง